نـــــــــــــــفــــــــــــــــس می نویسم... می نویسم از تو برای تو و دور از تو .... بدون هراس از خوانده شدن... بگذار همه بدانند... می نویسم برای تو... برای تویی که بودنت را... نه چشمانم میبیند... و نه گوش هایم می شنود... و نه دستانم لمس می کند... تنها با شعفی صادقانه ... با دلم احساست می کنم... !!!! ******* فاینازم عشق نازم نفسم جون و دلم بی حد و اندازه دوست دارم و عاشقتم به اندازه ی همه ثانیه های عاشق بودنم دلتنگتم و بیتابت !!!! ******* خدا ما رو برای هم نمی خواست فقط می خواست همو فهمیده باشیم بدونیم نیمه ی ما مال ما نیست فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم... تموم لحظه های این تب تلخ خدا از حسرت ما با خبر بود خودش ما رو برای هم نمی خواست خودت دیدی دعامون بی اثر بود... چه سخته مال هم باشیم و بی هم میبینم میری و می بینی میرم تو وقتی هستی اما دوری از من نه می شه زنده باشم نه بمیرم... نمیگم دلخور از تقدیرم اما تو میدونی چه قدر دلگیره این عشق... فقط چون باید دیر می رسیدیم داره رو دست ما می میره این عشق... یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ...... http://nafas6768.mihanblog.com 2020-07-07T13:37:21+01:00 text/html 2015-02-08T09:44:01+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz دلم شکسته ...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/309 <div style="text-align: center;">دلم شکست...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از سردی، از سردی رفتاری ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دلم شکست ، از نبودنم در دلی ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دلم شکست از سلامی سرد که پاسخی بود به سلامی گرم ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از احساسی که یک لحظه نبود در مقابل احساسم ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و از دلی که یک لحظه، هرچند شاید کوتاه دور شد از دلم ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دلم شکست از قصری که برای لحظه ای لرزید ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از فکری که برای خود رفت ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و از چشمی که خیره به نقطه ای ماند ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از سوز زمستانی در تابستانی دل نشین ، دلم شکست ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دلی که ترک برداشته بود ز دوری تو ، با تلنگری هر چند کم توان شکست ...</div> text/html 2014-05-06T15:07:30+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz بعد از مدت ها ســــــــــکوت http://nafas6768.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: center;"><img src="http://blueeyes.ir/wp-content/uploads/2013/07/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-Blue-Eyes.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">الان دقیقا 10 ماهو 14 روزه که از آخرین باری که اینجا از دلتنگیام برات مینویسم گذشته فاینازی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اینبار اما اومدم فقط بگم دلتنــــــــــــــــــگتم نفسی...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">همیــــــــــــــــــــــــن....</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-06-23T09:05:38+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz سفرت بخیـــــــــــر عزیــــــــزم.... http://nafas6768.mihanblog.com/post/319 <p align="justify"> </p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <img src="http://8pic.ir/images/14143506135116819238.jpg"></font></p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سلام&nbsp;عزیز مهربونم&nbsp;... می خوام برات بخونم :</font></p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سفـــــــــر بخیر عزیزم خــــــــدا نگهدار تـــــــــــو</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دور بشه هر بـــــــلائی دلــــــــــم نگهدارتــــــــــو</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خیال نکن عـــــــــزیزم تنهائی میری ســـــــــــفر!</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تو خلوتت به قلبـــــــــت یه نیم نگاه کن نظـــــــر</font></p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خودم که اینجا هستـــــــــــم دلم باهات راهــــــــــیه</font></p></blockquote><p align="justify" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نفــــــس نفس می زنم که هر نفــــــــس آهیـــه</font></p></blockquote></blockquote><p align="justify" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تیـــــــک تیک ساعت عشـــــــق تاب تاب این دلمـــــه</font></p></blockquote><p align="justify" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ذکــــــــــر مدام اسمت همـــــــــدم این لبـــــــــمه</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify" dir="rtl"><font size="2"></font>&nbsp;</p></blockquote></blockquote></blockquote><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لحظـــــــه بی تــــو بودن ساعت پر آهــــــــــیه</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ساعـــــــت با تــــــــــو بودن لحظه کوتاهــــــیه</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لحظــــــــــه با تـــــو بودن دلم می خواد نـــگذره</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بی تــــــــو همه لحظه ها دلـــم می خواد بگذره</font></p><p align="justify">&nbsp;</p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وقتی که گفتی میــــری بغض گلوم سنــــگ شده</font></p></blockquote><p align="justify" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از شب رفتـــــــن تــــو دلـــــــــم برات تنگ شده</font></p></blockquote><p align="justify" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به دل هفت آســـــمون به دل صد ســـــــــتاره</font></p></blockquote><p align="justify" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گفتـــــــم مواظبــــــــــت باشـــــــــــــــــــن.....</font></p></blockquote></blockquote></blockquote><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به قلــب تاریک شــــــــــ</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ب </font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به قلـــــــــب روشـــن مــــــــــاه</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گفتـــــــم مواظبــــــــــت باشـن.....</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="justify"><font size="2">ســــــــفرت بخیـــــــــر عزیــــزم....</font></p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"></font>&nbsp;</p></blockquote></blockquote></blockquote><p align="justify" dir="rtl"><span lang="ar-sa" lang="ar-sa" style="color: rgb(255, 153, 51); font-family: arial; font-size: 14pt;" xml:lang="ar-sa"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma", "sans-serif"; font-size: 10pt;'><img alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif" border="0"></span></span></p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><p align="justify"> </p> text/html 2013-04-12T05:57:20+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند...! http://nafas6768.mihanblog.com/post/318 <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2><IMG style="WIDTH: 535px; HEIGHT: 633px" src="http://8pic.ir/images/34085917767603439561.jpg" width=672 height=718></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#ff99ff size=2><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff99ff size=2><STRONG><A target=_blank><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 24px; HEIGHT: 16px" border=0 hspace=0 alt="شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز " src="http://www.roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/22/www.roozgozar.com-1201.gif"></FONT></A>&nbsp; تقدیم به صاحب چشمانی که آرامــــــــش قــــلب مــــن است...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff99ff size=2><STRONG>&nbsp;و صــــــدایش دلـــــنشین ترین ترانه مــــــن است...&nbsp; <A target=_blank><FONT color=#d6028e><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#000000><IMG src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/638/638145bltz6zqhdo.gif" width=34 height=28></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></A></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff99ff size=2><STRONG>&nbsp;از بودنـــــــت برایم عادتی ساختی که بی تــــــــــو بودن را بــــــــاور ندارم!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff99ff size=2><STRONG>چه خوب شد به دنیــــــــــا آمدی و چه خــــــــــــوب تر شد دنیای مــــــــــــــن شدی...<A target=_blank><FONT color=#d6028e><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#000000><IMG src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/638/638145bltz6zqhdo.gif" width=34 height=28></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></A></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff99ff size=2><STRONG>با مــــن بمان و بدان تا بیکران عشــــــــق عاشقانه دوســــــــتت دارم...</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff99ff size=2>تولـــــــــــدت مبـــــــارک فــــــــاینازم<A target=_blank><FONT color=#d6028e><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#000000><IMG src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/638/638145bltz6zqhdo.gif" width=34 height=28></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff99ff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff99ff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1348742919.gif"></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2><IMG border=0 src="http://www.pic4ever.com/images/19.gif" width=60 height=44>&nbsp;&nbsp; روز میـــــــــلاد توست...<IMG src="http://oshelam.persiangig.com/image/new_folder/slxe1vrr6glin3kty2a.gif"></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2>&nbsp;و مـــــــن همچنان در آرزوی لحظه ای هستم که دســــــــتانت را بگیرم...<IMG border=0 src="http://www.pic4ever.com/images/Vishenka_04.gif" width=59 height=24></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2>&nbsp;در چشــــــــــمانت خیره شوم...<IMG border=0 src="http://www.pic4ever.com/images/inlove2.gif" width=39 height=26></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#cc66cc size=2><BR>تو را در آغــــــــوشم بفشـــــــارم...<IMG border=0 src="http://www.pic4ever.com/images/Vishenka_17.gif" width=43 height=25></P> <P align=center>&nbsp;و با عشــــــــــــق بگویم:</P> <P align=center><A target=_blank><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 24px; HEIGHT: 16px" border=0 hspace=0 alt="شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز " src="http://www.roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/22/www.roozgozar.com-1201.gif"></FONT></A>&nbsp;&nbsp;تولــــــــــدت مبـــــــــارک نفـــــــــسی نــــــازم <IMG border=0 src="http://www.pic4ever.com/images/626gdau.gif" width=38 height=45><IMG src="http://oshelam.persiangig.com/image/new_folder/jw39hn1t1rhe0ls9nbi.gif"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://www.postsmile.net/img/27/2728.gif"><IMG src="http://www.postsmile.net/img/27/2728.gif"><IMG src="http://www.postsmile.net/img/27/2728.gif"><IMG src="http://www.postsmile.net/img/27/2728.gif"><IMG src="http://www.postsmile.net/img/27/2728.gif"><IMG src="http://www.postsmile.net/img/27/2728.gif"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A><IMG alt=http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif src="http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif"></A>&nbsp;تولــــــدت مبـــــــــارک...</P> <P align=center>&nbsp;<A></A> خـــــوش اومدی ستـــــــــــــــاره...<A><IMG alt=http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif src="http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif"></A><BR><BR><A><IMG alt=http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif src="http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif"></A>&nbsp; اگرچه ازراه دور هیـــــــــــچ فایده ای نــــــداره...<BR><BR><A></A>&nbsp; شمعــــــــهارو روشـــــن کن و به جام دوتارو فـــــــــــوت کن...<A><IMG alt=http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif src="http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif"></A><BR><BR><A><IMG alt=http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif src="http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif"></A>&nbsp; نمیشه پیـــــــــشت باشم...</P> <P align=center>فقــــــــــــــــــط برام سکـــــــــــــــــــــــوت کن...&nbsp; <A href="http://oki.blogfa.com/"><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#cf0110 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#cf0110 face=Tahoma><FONT color=#cf0110><FONT style="FONT-SIZE: 15pt" color=#000000 face=Arial><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#cd0000 face=tahoma><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 15pt" color=#ff83a0 face=Arial><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#7d7d7d face=Tahoma><FONT color=#000000><FONT color=#744532 face="Trebuchet MS"><SPAN style="FONT-FAMILY: trebuchet ms; COLOR: rgb(116,69,50); FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: trebuchet ms; COLOR: rgb(116,69,50); FONT-SIZE: 12px"><FONT color=#000000><IMG border=0 src="http://www.pic4ever.com/images/6asmnhy.gif" width=28 height=25></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></A></P> <P align=center><BR>&nbsp;</P> <P align=center><IMG alt="" src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2505069thk2825xcf.gif" width=500 height=94></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P></FONT></STRONG> text/html 2013-03-09T16:39:17+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz یادته نفسی؟ http://nafas6768.mihanblog.com/post/317 <p align="center"> <img src="http://8pic.ir/images/mdt24nicjw9m38fus6ro.jpg" width="639" height="718"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">چقدر جــــــــــــای تو خالیست در برابر من...</p><p align="center">نشسته!! نــــــــــه!!! شکسته باز بغض دیگر من...</p><p align="center">بیــــــــا که وسعت آیینه هم نمیفهمد...</p><p align="center">وسعت ســــــــکوت دردی که شد برادر من...</p><p align="center">سروده ام غزلی با ردیف خنده ی تو...</p><p align="center">که جاودانه شود با تو شعر جاودانه ی من...</p><p align="center">تو را به هر چه بگویی... به دوستی سوگند...</p><p align="center">بیــــــــا که جای تو خالیســــــــــــت در برابر مــــــــن...</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">88/9/1</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-weight: bold;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><span style='color: rgb(204, 255, 204); font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: "Comic Sans MS"; mso-hansi-font-family: "Comic Sans MS"; mso-bidi-language: FA;'><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(51, 204, 204);"><img border="0" alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></span></font></span></span></span></span></p> text/html 2013-02-18T09:35:16+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz قــاصـدکِ دلـم....!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/316 <p align="center"><font size="3"> <img style="height: 564px;" src="http://8pic.ir/images/9bkqp4q2086zhaf06b2a.jpg" height="692"></font></p><p align="center"><font size="3"></font>&nbsp;</p><p align="center"><font size="3"><span style="font-weight: bold;" dir="rtl"><font face="Georgia"><font color="#cc66cc">قــاصـدکِ دلـم عجیـب هـوایِ پـریـدن دارد!</font></font></span></font></p><span style="font-weight: bold;" dir="rtl"><font face="Georgia"><font color="#cc66cc"><p align="center"><br><font size="3">&nbsp;یـک فـوت مهـمـانِ تـو!</font></p><p align="center"><br><font size="3">&nbsp;نـه...!<br> صبـر کـن...!</font></p><p align="center"><br><font size="3">&nbsp;انـگـار نـگـاه تـو کــافیــست...!<br>&nbsp;نـگــاهـش کـه میــکنـی..</font></p></font><p align="center"></p></font><p align="center"><font color="#cc66cc" size="3">سـاده میــپـرد...!<br> تــو نــگــاه کــن<br> خــودش راه رسیــدن را خــوب میـشناســد...</font><font color="#cc66cc" size="3">!</font></p><p align="center"><font color="#cc66cc" size="3"></font>&nbsp;</p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 153, 51); font-family: arial; font-size: 14pt;" lang="ar-sa" xml:lang="ar-sa"><span style='font-family: "Tahoma", "sans-serif"; font-size: 10pt;' lang="FA"><img border="0" alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></span></span></p></span> text/html 2013-02-08T08:54:42+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz دارم میرم واسه امتحان...برام دعا کن نفسی... http://nafas6768.mihanblog.com/post/315 <p align="center"><img src="http://8pic.ir/images/ahgzl1plgnvo5n7w4u6s.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p>2ساعت دیگه امتحان دارم...</p><p>هیچ حسی ندارم...&nbsp;نه ترس... نه استرس...&nbsp; و نه حتی آرامش&nbsp;...</p><p>ولی ... ولی یه چیزی ته دلمو میلرزونه... قلبمو به بازی گرفته... یه بازی کودکانه...</p><p>گریه نمیکنم... به گمونم یه چیزی رفته تو چشام...</p><p>یه خاطـــــــــــــــــره... !!!</p><p>&nbsp;</p><p>اگه میای و میخونی برام دعا کن نفسی...</p><p>برام دعا کن فاینازی ... </p><p>&nbsp;</p><p>یه چیزی فکرم رو خیلی مشغول کرده نفسی...</p><p>پریشب یکی بهم اس داد... یکی منو دقیقا&nbsp;همونجوری صدام زد که تو صدام میکنی...</p><p>شمارش شماره تو نبود... اما نرگسی گفتنش بند دلمو پاره کرد...</p><p>یهش گفتم شما؟&nbsp; انگار ناراحت شد گفت دستت درد نکنه و دیگه هیچی...&nbsp; دیگه جواب نداد هرچی اس دادم...</p><p>یه احساسی بهم میگفت خودتی و من&nbsp;پشیمون ازینکه ناراحتت کردم... ولی&nbsp; شمارت on بود... بعید بود تو باشی...</p><p>هزارو یک دلیل داشتم و دارم که اون تو نیستی... ولی دلم میگه هستی... </p><p>نمیدونم... نمیدونم&nbsp; واقعا... </p><p>&nbsp;</p><p>فاینازی خیلی&nbsp; دلم برات تنگ شده...</p><p>خِیـــــــــــــــــــــــلی...</p><p>کاش فاصلمون از شمال تا جنوب نبود... </p><p>کـــــــــــاش...!!!</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-family: georgia, times new roman, times, serif; font-weight: bold;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><span style='color: rgb(204, 255, 204); font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: "Comic Sans MS"; mso-hansi-font-family: "Comic Sans MS"; mso-bidi-language: FA;'><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(51, 204, 204);"><img border="0" alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></span></font></span></span></span></span></p> text/html 2013-02-05T09:13:23+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz امان نامه... http://nafas6768.mihanblog.com/post/313 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://uploadtak.com/images/1162_0ef659e9163a23d9b10d.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P>این روزا دلم بیشتر از همیشه برات تنگ میشه نفسی...اگه میبینی نمیام آپ کنم ...اگه پیام نمیدم...</P> <P>اگه حتی یه میس کالم نمیزنم... نه اینکه فراموشت کرده باشم نــــــــــــه! هستی... همیشه... همه جا...به یادتم...</P> <P>ولی...ولی نمیدونم چرا حس میکنم هرچی کمتر به یادم بیوفتی بهتره!</P> <P>شاید یاد من ناراحتت میکنه... نمیدونم...!!</P> <P>&nbsp;</P> <P>چند ماهیه خودمو خیلی درگیر درس و امتحان کردم... یه مدت امتحانای دانشگام... الانم که درگیر کنکورم!</P> <P>روزا میرم کتابخونه... از صبح تا شب...&nbsp; ولی امروز نرفتم... حسش نبود... حالمم زیاد مساعد نبود... امروزم زیاد نخوندم ولی!!!</P> <P>جمعه&nbsp;کنکور دارم...&nbsp;یاد &nbsp;4 سال پیش افتادم ... واسه کارشناسیم بودی... حضورت قوت قلب بود برام...</P> <P>امروز بیشتر از همیشه دلم هواتو کرده فاینازی... دلم برات تنگ شده... دلم میخواد باهات حرف بزنم... کــــــــــــاش بازم تو لحظه هام بودی... </P> <P>خیلی وقته ندیدمت... خــــــــــــــــــــیلی وقته!!! اسفند 89 اومدم پیشت .... داره اسفند 91 هم میاد...میشه چند سال نفسی؟</P> <P>میشه چند ماه؟ ... چند هفته؟!!! ............. اصن دوست ندارم بشمارمش... دلم نمیخواد بدونم!</P> <P>به نبودنت عادت کردم... اما فراموشت نکردم فایناری...</P> <P>امروز زیاد حرف زدم...دیگه بهتره تمومش کنم...</P> <P>دوست دارم عزیز دلم...</P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,153,51); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></SPAN></P> text/html 2013-02-05T08:43:07+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz خدایـــــــــــــا میدونم میشنوی... http://nafas6768.mihanblog.com/post/312 <P align=center><FONT color=#cc33cc><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(0,153,0)"></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(0,153,0)"><A href="http://vne.ir/"></A></SPAN></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(0,153,0)"><IMG src="http://8pic.ir/images/7kqk7psnqnckaat69v3q.jpg"></SPAN></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3><FONT color=#666666><SPAN style="COLOR: rgb(0,153,0)">خـــــدایـــــا....!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,255)">من به عنوان بنده حاجتم را گفتم....؛</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">تو هم که خدایی!</SPAN><BR><BR style="COLOR: rgb(51,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(51,153,153)">امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست ،</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">از حکمت تو باشد تا بی لیاقتی من ...!</SPAN></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><BR></P></FONT></FONT> text/html 2013-01-06T18:31:51+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz دلم برات تنگ شده...!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/311 <P align=center><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><IMG border=0 alt="" src="http://www.fzlol.com/upimg/allimg/110910/2213H23534.jpg"></FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>تو همیشه در یادِ منی...</FONT></FONT></STRONG><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>&nbsp;آسمان به آسمان ...</FONT><BR></FONT></STRONG><FONT size=+0><BR></FONT><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کوچه به کوچه... </STRONG></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>رویا به رویا ...</STRONG></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT size=+0 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG> <P align=center><BR><FONT size=2>هر جــــــــایی که مینگرم با منی...</FONT></P> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;اما ...<BR><BR>دلــــــــم برایت تنگ می شود!!</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT size=+0><BR></FONT></P> <P align=center><FONT size=+0></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=+0><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,153,51); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></SPAN></P></FONT> text/html 2012-11-23T07:59:54+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz بودنت مهم است... http://nafas6768.mihanblog.com/post/308 <DIV align=center><FONT size=4><FONT size=+0><B><FONT face=georgia><SPAN><IMG alt="" src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/s480x480/185378_354201677997305_689753254_n.jpg" width=398 height=265></SPAN></FONT></B></FONT></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT size=4><FONT size=+0><B><FONT face=georgia></FONT></B></FONT></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT size=4><FONT size=+0><B><FONT face=georgia></FONT></B></FONT></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT size=4><FONT size=+0><FONT face=georgia>هــــوا را هــــــر چــــقــدر نفـــــس بــکــشـــی<BR><BR>بـــاز هــــــم بـــرای کــشیـــدنش بـــال بـــال میزنی...</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=+0><FONT face=georgia></DIV> <DIV align=center><BR><BR>مــثـــل<FONT color=#ff0000> تـــــــــــــــــــــــــــــو...</FONT><BR><BR>کـــه هـــر چــــقدر کـــه بــاشــی...<BR><BR>بــاز بــاید بـــاشی!</DIV> <DIV align=center><BR><BR>مـیـفهــمی چـــــه مگویــــم؟؟!!!<BR><BR>بـــــــــــــــــــــــــــــودنـــت<FONT color=#008000> مهــــــــــــم</FONT> اســـت...!!!</FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT size=3 face=Georgia></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT size=3 face=Georgia></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT size=3 face=Georgia></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> text/html 2012-11-22T20:21:33+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz دومین تولدم بی حضور مهربونت... http://nafas6768.mihanblog.com/post/307 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 468px; HEIGHT: 283px" src="http://upload.tehran98.com/images/nupsstcch2c91qjxrtf.jpg" width=600 height=378></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>از دیروز تا حالا منتظرم...</P> <P align=center>تا همین الان... تا همین امشب... تا همین لحظه...</P> <P align=center>میشنوی نفسی؟</P> <P align=center>از پریشب تا حالا چشام به گوشی خیره مونده که&nbsp;شاید زنگ بزنی یا اس بدی...</P> <P align=center>حتی یه لحظه هم چشم از گوشیم بر نداشتم...</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>روزای خوب چقدر زود میگذرن...</P> <P align=center>نمیدونی چقدر دلم تنگه اون روزاست نفسی...</P> <P align=center>فکر میکردم دیروزو یادته... فکر میکردم اولین نفری هستی که بهم زنگ میزنی یا اس میدی...</P> <P align=center>آخ که چقدر دلم برا نرگسی گفتنت تنگه نفــــــــــس!!!</P> <P align=center>یعنی یادت رفته؟!!!</P> <P align=center>یعنی فراموشـــــــــــم کردی؟!!!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>نمیدونم کجایی...</P> <P align=center>میدونم که الان ازم خیلی دوری...</P> <P align=center>اما آسمون بالای سرمون که یکیه!!! نیست؟ پس هنوز تو هوای تو نفس میکشم...</P> <P align=center>وایسا برم&nbsp;به آسمون نگاه کنم...</P> <P align=center>اونم انگاری دلش گرفته...&nbsp;</P> <P align=center>مث مـــــــــــن...</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,153,51); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-11-22T18:30:51+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz خسته ام...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/306 <P align=center><STRONG><FONT size=3><IMG style="WIDTH: 553px; HEIGHT: 414px" border=0 hspace=0 alt="" src="http://beauty-of-life.ir/wp-content/uploads/2012/05/Montakhab13_066.jpg" width=553 height=334></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>خسته ام ...! </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>خسته ی&nbsp;نبودنت ...! </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>خسته از روزهایی که بی تو شب میشود ...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>و شبهایی که باز هم بی تو میگذرد </FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3>تا که طلوعی و غروبی دیگر بیایند...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>&nbsp;و باز هم گذر زمانها که بی تو میگذرد ...! </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>میگذرد ...! </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>میگذرد و باز هم میگذرد ...!!!</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-10-18T08:56:12+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz این روزها... http://nafas6768.mihanblog.com/post/304 <P align=center><FONT color=#0a0a0a><IMG alt=63936156767351787006.jpg src="http://img4up.com/up2/63936156767351787006.jpg"></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0a0a0a></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#0a0a0a>این روزها چقدر دلم برایت تنگ می شود…</FONT></P><FONT color=#0a0a0a> <P align=center><STRIKE></STRIKE><BR>کسی نمی داند چرا…<BR>کسی نمی پرسد چرا…</P> <P align=center><BR>اما من سخت آشفته ام…<BR>و چقدر بی تاب…</P> <P align=center><BR>می گویند این روزها عاشقی هم پیشه ای است نو…<BR>اما من عاشقی پیشه نکرده ام…</P> <P align=center><BR>من پیشه ام عاشقی است…</P> <P align=center><BR>از آن روز که ابتدایی نداشت…</P> <P align=center><BR>من سال هاست که عاشق تو هستم…<BR>یادت می آید آن روزهای سرشار از شادی را…</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,153,51); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></SPAN></P></FONT> text/html 2012-09-30T18:45:06+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz گاهی اوقات...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/305 <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/images/x0wf9ivxreqcesv3eevv.jpg"></FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گـاهـی اوقـات . . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن<BR>تـا تـ ـو رو غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>2 خـط شـعـر . . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کـمـی هـوای پاییزی . . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یـک وجـب پـیـاده رو . . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>آهـنـگـی کـه همسایه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـده . . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>2 کـلـمـه حـرف . . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .<BR>تـ ـو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی </FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>و خـیـره بـشـی بـه سـقـف و صـدای بـارون بـشـه آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ ِ اون روزت ...<BR></FONT></P> <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN><BR></P></FONT> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><A href="" target=_blank><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></A></DIV> text/html 2012-09-26T10:32:07+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz کـــــــــــاش...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/303 <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=left><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"><IMG src="http://upload.tehran98.com/images/0903nia2cb05p0n8z6ob.jpg"></SPAN></B></P> <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=left><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"></SPAN></B>&nbsp;</P></BLOCKQUOTE> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl align=left><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa">کــــاش بـرایــم کمـی </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,102,0); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa">حرفــــــــ مـی زدی! </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,102,0); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa">ایـن روزهـا دلــــــــــــــم صـدای تـــــــــــو</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,153,51); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa">را کـم دارد...!!!</SPAN></B></P> <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,153,51); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"></SPAN></B>&nbsp;</P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(255,153,51); FONT-SIZE: 14pt" lang=ar-sa xml:lang="ar-sa"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></SPAN></B></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> text/html 2012-09-25T18:37:40+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz شاید این بار...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/302 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffccff" size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG border=0 alt="" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/62330765448116656354.jpg"></FONT></P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffccff" color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>شایـــــــــد این بار<BR><BR></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نامه ای پر از بـــــــــــــــــاران<BR>برایت بنویسم</FONT></P><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><BR></FONT><FONT size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وقتی به هــــــــــــوای دیدنت<BR><BR>قلـــــــــــــــب ابرها هم<BR>تند تند می تپد</FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>یاد تو<BR>مثل چیزی شبیه یک قطره بــــــــــــــــــاران</FONT></FONT><BR></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بر لبهای خشک و ترک خورده ام</FONT><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>لیـــــــــــــــز می خورد !!!!</FONT></FONT></P></FONT> <P align=center> <P align=center><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000></FONT></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffccff" color=#000000 size=3></FONT></P><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffccff" color=#000000 face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></P> text/html 2012-09-22T19:13:22+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz لحظه های سکوتــــــــم!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/300 <P align=center><STRONG><FONT size=4><FONT face="Courier New"><BR></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=4 face="Courier New"><IMG src="http://uploadtak.com/images/t16_576630_2931142874329.jpg" width=293 height=341></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4><FONT face="Courier New">لــــــــحظه های<FONT color=#cc66cc> سکوتــــــــــم</FONT><FONT color=#000000>؛<BR></FONT><BR><FONT color=#000000>پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند</FONT></FONT></FONT></STRONG><BR><BR><FONT face="Courier New"><FONT size=4><FONT color=#000000><B><B>مــــــملو از آنــــــچـــه</B></B></FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT face="Courier New"><FONT size=4><FONT color=#000000><B><B>مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم </B></B></FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT face="Courier New"><FONT size=4><FONT color=#000000><B><B>و</B></B></FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT face="Courier New"><FONT size=4><FONT color=#000000><B><B><FONT color=#ff6666>نــــــــــــمی گـــــویم</FONT>....!!!</B></B></FONT></FONT></FONT><BR></P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></P> text/html 2012-09-11T19:29:59+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz نامه...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/298 <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center><IMG src="http://uploadtak.com/images/a3954_13210450806.jpg"></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم<BR><BR>تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف<BR><BR>کاش&nbsp; جایی منتظرم بودی ...</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN><BR></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix" align=center><A href="" target=_blank></A></DIV> text/html 2012-08-24T08:33:51+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz هوای دلتنگی ات... http://nafas6768.mihanblog.com/post/299 <P align=center><STRONG><FONT size=3><IMG border=0 alt="" src="http://www.kocholo.org/img/images/tie8aq9ddft1amtz7mg.jpg"><BR><BR></FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>امروز ؛<BR><BR>انگار کسی آمد…<BR><BR>و هوای دلتنگی ات را...<BR><BR>هی در آسمان اتاقم پاشید...<BR><BR>و تو نبودی...<BR><BR>!!!</FONT></STRONG><BR></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></P> text/html 2012-08-22T07:28:11+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz افسوس خواهی خورد... http://nafas6768.mihanblog.com/post/297 <P align=center><IMG src="http://img4up.com/up2/30175226050362399712.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>برای شنیدن صدایی که دوستــــــــــش داری همین لحظه هم بسیار دیــــــــــر است...</P> <P align=center>افــــــــسوس خواهی خورد زمانی که...</P> <P align=center>صدایی بی احســـــــــــــاس از آن سوی سیـــــــــم ها میگوید:</P> <P align=center>تلفن همراه مشترک مورد نظر خـــــــــــاموش میباشد...</P> <P align=center>the mobile set is off !!!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>پ.ن: دلــــــــــــــــــــم برات خیـــــــــــــلی تنگه و نگرانتم فایناز!!</P> <P align=center>&nbsp;چرا آفــــــــی &nbsp;نفسی؟؟؟؟؟؟!!!</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-08-18T17:59:13+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz دلتنگی ...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/296 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=bfda005fcf0aaa39dff251c6f765448d-300 src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/12-08-2/bfda005fcf0aaa39dff251c6f765448d-300"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>در زندگی برای هر آدمی...<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">از یک روز... از یک‌ جا... از یک نفر به بعد...<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست...<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">نه روزها... &nbsp;نه رنگ‌ها... &nbsp;نه خیابان‌ها... <BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">همه چیز می شود:<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">دلتنگی.....!!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></P> text/html 2012-08-17T11:15:41+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz یـه وقــتـایــے ... http://nafas6768.mihanblog.com/post/295 <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2> <DIV class=rowN2_body align=center><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 434px" alt=33529012771142036527.jpg src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/33529012771142036527.jpg" width=523 height=448></DIV></FONT></DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2>یـه وقــتـایــے <BR><BR>هــسـت ڪـــﮧ <BR><BR>بـایـــد لــم بـدے یـــﮧ گــوشـــﮧ ... <BR><BR>و جـــریــاטּ زنـدگـیـت رو فــقـط مــرور ڪــنــے . <BR><BR>بــعـدشــم بـگـے : <BR><BR>" بــــﮧ ســلامــتـے خـــودم ڪـــﮧ ایـنـقدر تــحـمـل داشـــتـم ! "</FONT></DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=rowN2_body align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV class=rowN2_tool></DIV> text/html 2012-08-15T18:08:21+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz i miss u ...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/294 <P align=center><IMG src="http://up.vatandownload.com/images/m8z1mkpsrozkpqmcbr0u.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://up.vatandownload.com/images/26189zpecl17ispuevrg.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></P> text/html 2012-08-12T16:52:19+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz هیچکس نمیداند … ! http://nafas6768.mihanblog.com/post/293 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN><IMG alt=4c04f064afdaff83ea35390cb60fbe34-300 src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/12-08-0/4c04f064afdaff83ea35390cb60fbe34-300" width=374 height=228></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>نه نمیدانی …<BR><BR>هیچکس نمیداند … !<BR><BR>پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد …!<BR><BR>نمیدانی …!<BR><BR>کسی نمیداند …..!<BR><BR>این آرامش ظاهر و این دل ناآرام …!<BR><BR>چقدر خسته ام میکند …!!!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-07-31T19:42:04+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz این روزها ، روزه ام!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/291 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4><IMG src="http://img4up.com/up2/47693084424670831397.jpg"></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>این روزها ، روزه ام!!!</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>روزه ی سکــوتیست كه نیت کرده ام</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>در نبـودنت بگیرم و هنگام سـحر</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>دلـم را سیـر کنم از لقمه لقمه ی حسـرت !!!</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>و به وقت اذان دلتنگی ها</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>افطاری ام یک استکان خاطـره ی گــرم</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>و شیرینی بوسه های جا گذاشتــه ات</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>روی لبـهـایم باشـد !!</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>مهمــانــی خـدا که تمام شود</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>این منم که از پس نبودنت</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" color=#663366 size=4>اهسته اهسته کافر مــی شـوم !!!</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#663366 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> text/html 2012-07-22T13:34:06+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz دلتنگـی !!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/289 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN><IMG alt="" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s480x480/599889_462442023780211_502485575_n.jpg" width=314 height=398></SPAN></P> <P align=center>دلتنگـی نه با قـلـم نوشتـه می شود ،</P> <P align=center><BR>نه با دکمـه های سـرد کیبـورد .</P> <P align=center><BR>دلتنگـی را با اشـک می نویسنـد . . . !<BR></P> <P align=center>دلتنگتم... فقط همین!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-07-04T22:00:09+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz به همین سادگی !!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/288 <P align=center><IMG src="http://img4up.com/up2/54816171955273998304.jpg" width=454 height=322></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>امشب آرام نشستم... </P> <P align=center>زل زدم به دیوار... </P> <P align=center>غرق شدم تو یه سری فکـــر...</P> <P align=center>شایدم رویـــا نمی دونم ...</P> <P align=center>تا به خودم اومدم دیدم صورتم خیس شده ....</P> <P align=center>به همین سادگی !!!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></P> text/html 2012-06-16T12:16:50+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz مزرعه ی زندگی من!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/287 <P align=center><SPAN><IMG alt=pdln8r7xiplwysv62br.jpg src="http://up98.org/upload/server1/02/j/pdln8r7xiplwysv62br.jpg"></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>این شب ها<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">چشم های من خسته است<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گاهی اشک<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">گاهی انتظار...<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">این سهم چشم های من است....<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">مترسک ناز می کند<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">کلاغ ها فریاد می زنند<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">و من سکوت می کنم....<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">سكوت...<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">این مزرعه ی زندگی من است<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">خشک و بی نشان!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: georgia, times new roman, times, serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; COLOR: #ccffcc; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #33cccc"><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/27.gif"></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-05-29T19:12:58+01:00 nafas6768.mihanblog.com nafase faynaz سکــــــوت...!!! http://nafas6768.mihanblog.com/post/286 <P align=center><SPAN><IMG alt=bijqyrri2xnrr4owl7gu.jpg src="http://up.patoghu.com/images/bijqyrri2xnrr4owl7gu.jpg"></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>سکــــــــوت زیباترین حرفی است که برای دیدن و ندیدن . . . <BR><BR><BR>خواستن و نخواستن . . . <BR><BR><BR>بودن و نبودن میشه گفت !!!<BR><BR><BR><BR><BR>گفتنی ترین واژه برای نا گفتنی ترین لحظه ها ...<BR><BR><BR>و آسون ترین کلمه برای سخت ترین جمله هاست !!!<BR><BR><BR><BR><BR>سکــــــــــوت ساده ترین پاسخ برای دلتنگی های همیشگیست !!!</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 alt="تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/09/image/39.gif"></SPAN></P>